เพิ่มเพื่อน

Microsoft Word Mail Merge

ในโปรแกรม Microsoft Word มีฟังก์ชั่น สำหรับดึงฐานข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว ในโปรแกรมอื่นๆ เช่นโปรแกรม EXCEL , ACCESS เป็นต้น เพื่อนำมาพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ เรียกว่าฟังก์ชั่นนี้ว่า Mail Merge หรือ จดหมายเวียน   บริษัทฯ ได้อำนวยควาทสะดวกในการกำหนดค่าของขนาดป้ายสติ๊กเกอร์ ไว้ให้ตามตารางด้านล่างดูวิธีการใช้งาน Mail Merge ได้จาก วีดีโอสาธิต

ตารางการกำหนดค่า Details ใน Label Options หน่วย : มิลลิเมตร

  A2a A4a A5a A7a A8a
Top Margin 9.5 13 9 17 14
Side Margin 11 10.5 4 4 4
Vertical Pitch 9 17 14 22 27
Horizontal Pitch 24 24 41 41 41
Label Height 9 17 14 22 27
Label Width 20 21 38 38 38
Number Across 8 8 5 5 5
Number Down 31 16 20 12 10
Page Size custom custom custom custom custom
Page Width 210 210 210 210 210
Page Hight 298 298 298 298 298

 

  A9a A10a A11a A12a  
Top Margin 13 14 14 2.5  
Side Margin 25 25 17.5 21  
Vertical Pitch 16 27 30 37  
Horizontal Pitch 55 55 60 89  
Label Height 16 27 30 34  
Label Width 50 50 55 79  
Number Across 3 3 3 2  
Number Down 17 10 9 8  
Page Size custom custom custom custom  
Page Width 210 210 210 210  
Page Hight 298 298 298 298

 

  A400 A425 A430 A435  
Top Margin 11.2 13 19 13  
Side Margin 9.8 5 30 4  
Vertical Pitch 21.2 34 52 34  
Horizontal Pitch 38.1 68 80 103  
Label Height 21.2 34 52 34  
Label Width 38.1 64 70 99  
Number Across 5 3 2 2  
Number Down 13 8 5 8  
Page Size custom custom custom custom  
Page Width 210 210 210 210  
Page Hight 298 298 298 298

 

  A500 A501 A502 A504  
Top Margin 5 5 9 5  
Side Margin 0 0 19 0  
Vertical Pitch 36 36 40 48  
Horizontal Pitch 70 105 88 105  
Label Height 36 36 40 48  
Label Width 70 105 85 105  
Number Across 3 2 2 2  
Number Down 8 8 7 6  
Page Size custom custom custom custom  
Page Width 210 210 210 210  
Page Hight 298 298 298 298

 

  A506 A505 A509 A520  
Top Margin 5 8.5 0  
Side Margin 0 0 0  
Vertical Pitch 72  140 148 99  
Horizontal Pitch 105 105  0 0  
Label Height 72  140 148 99  
Label Width 105  105 210 210   
Number Across 2  2 1 1  
Number Down 4 2 3  
Page Size custom custom custom custom  
Page Width 210 210 210 210  
Page Hight 298 298 298 298

 

    วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน คลิ๊กที่นี่

 

Visitors: 188,043